Prague, Václav Havel Airport - Terminal North 2 - Concourse "C"

Informace:

Lokalita: Praha 6, Ruzyně
Investor: Česká správa letišť, s. p.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 8, ŽS Brno
Typ stavby: Nová budova
Doba výstavby: 09/2003-07/2005
Hlavní ukazatele: Obestavěný prostor: 85 000 m³
Zastavěná plocha: 53 195 m²
Popis:

Staveniště vlastního Prstu C a dalších objektů je vlevo od stávajícího Terminálu 1 Sever. Staveniště druhého celku ČKV a ČOV Sever je cca 250-300 m za hlavní odletovou dráhou směrem na obec Kněževes. Prst C je součástí nového Terminálu 2 Sever, jehož plánované investiční náklady jsou ve výši 10 mld. Kč.

Prst C je pokračováním započaté koncepce nástupních prstů A, B. Specifikum Prstu C je vzájemné oddělení cestujících na příletu a cestujících na odletu (respektování tzv. Schőngenských dohod). Prst C je navržen jako třípodlažní objekt nad obdélníkovým půdorysem (cca 222,5 m × 35,5 m, průměrná výška 16 m). 1PP je na úrovni letištní plochy. 1NP a 2.NP jsou předsazená podlaží. Prst C je přímo napojen na Terminál 2 Sever. Se spojovacím objektem je Prst C propojen rampou na podlaží 1.NP.

Objekt je založen na velkoprůměrových pilotách (d=600-1200 mm). Základy tvoří monolitické základové patky, hlavice a základové pasy z části monolitické z části prefabrikované. Hlavním nosným systémem je prefabrikovaný železobetonový skelet s příčným nosným systémem, který tvoří sloupy, průvlaky a trámy. Strop nad 1.PP je na prefabrikovaných sloupech (d=600mm) tvořen příčnými průvlaky a podélnými trámy na nichž jsou filigránové desky s dobetonávkou. Strop nad 1NP tvoří podélné ŽB prefabrikáty uložené na prefa sloupech, na těchto průvlacích jsou uloženy ocelové nosníky na nichž jsou uloženy trapézové plechy, které jsou přebetonovány. Zastřešení nad 2.NP je z části ploché a z části obloukové, tvořené ocelovými nosníky, na než je uložen trapézový plech. Na střeše jsou některá zařízení TZB (CHL a VZT).

Opláštění objektu: z části prosklená fasáda, z části obklad hliníkovým plechem (cca 50:50). Součástí Prstu C je 10 ks nástupních mostů s vlastním pohonem.

Jako součást Prstu C je stavba kolektoru, který probíhá podél spojovacího objektu, Terminálu 2 Sever a dále po odbavovací ploše. (Kolmo na podélnou osu Prstu C na rozhraní Prstu C a Terminálu 2 Sever). Základní údaje: délka cca 330 m, obdélníkový průřez 2,1 m × 2,4 m, tloušťka 300 mm, průměrná hloubka dna kolektoru 6,5 m. Kolektor je proveden jako železobetonový monolitický z vodostavebného betonu, založen na vrstvě zhutněného štěrkopísku a vrstvě podkladního betonu.

ČKV a ČOV Sever (dále jen ČOV) – jedná se o II. a III.etapu výstavby, přičemž II.etapa výstavby zahrnuje úpravy na stávající ČOV a III.etapa rozšíření stávající ČOV včetně dalších úprav vyvolaných rozšířením (jako např. přeložky kanalizace, elektro, objízdné komunikace atd.).

II.etapu tvoří úprava stávající nádrže (56 m x 19 m) vbetonováním přepážek, výstavba dvoupodlažního objektu filtrace (4,5 m × 6,5 m) a vlastní technologie, jež je co do rozsahu dodávky II.etapy stěžejní. III. etapu tvoří výstavba dvou velkých monolitických, železobetonových nádrží založených na mikropilotách průměru 200 mm (první nádrž: 41m × 43m, průměrné hloubky 7 m; druhá nádrž: 44 m × 14 m, průměrné hloubky 7 m), výstavba přivaděče dešťových vod, vnitroareálové komunikace a stěžejní dodávky vlastní technologie.

Galerie: