Ostrava, Hrabůvka Slagheap - Site Remediation after Mining Operations

Informace:

Lokalita:

Ostrava

Investor:

Ministerstvo financí

Realizace:

HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby

Typ stavby:

Ekologické a vodohospodářské

Doba výstavby:

10/2014 - 12/2016

Popis:

Revitalizace a sanace 27 metrů vysoké haldy na území rozprostírajícím se na ploše 98 hektarů. Před sanací se v haldě nacházely ohniska tzv. termických procesů, které dosahovaly průměrných teplot 50 ºC, místy až 75 ºC.

Těleso odvalu vzniklo ukládáním hlušin při dobývání uhlí dolu Jeremenko (dříve Louis) v kombinaci s ukládáním hutních odpadů. Výška odvalu činí na většině plochy 20-25 m, na východní straně až 30 m. Na hlušinu obsahující zbytky uhlí byla lita horká struska a halda začala hořet. Naší činností došlo k eliminaci procesu hoření a k poklesu měřených teplot v tělese haldy. V rámci stavby jsme osadili 320 měřicích sond na úseku o délce 6,63 km. Po provedení monitorovacích vrtů a termického monitoringu bylo rozhodnuto o umístění  645 sanačních vrtů na  délce 15,98 km. Do těchto vpravován inertní materiál – popílková suspenze. K omezení přístupu vzduchu do tělesa haldy byla současně vybudována souvislá vodní plocha o ploše 44800 m2 a objemem 180000 m3 a rozprostření těsnícího jílu na ploše cca 15,2 ha. Současně byly provedeny terénní úpravy, navezení humusu a osázení plochy zelení či vytvoření malé vodní nádrži o ploše 920 m2 a objemu 350 m3 s výsadbou vlhkomilných rostlin, vytvářejících vhodné prostředí pro živočichy.

Obnova biotopu byla rovněž důležitou součásti rekultivace. Po celou dobu výstavby byl zajištěn dozor biologa, který sledoval výskyt ohrožených živočichů, kteří se i v tomto území „zabydleli“. Během výstavby byl zaznamenán výskyt ještěrky obecné, ropuchy zelené, skokana hnědého, kuňky žlutobřiché, skokana skřehotavého. Skokan skřehotavý byl rovněž prvním živočichem, který se nastěhoval do nově vybudovaného jezera.

Soubory: Referenční dvojlist - Ekologické projekty

Galerie: