HOCHTIEF

Pictures · Search · Česky

Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství

Celková rekonstrukce FBI –II.etapa – stavba budovy F a I a rekonstrukce budovy D Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzit Ostrava

Informace:

Lokalita: Ostrava
Investor: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s.
Typ stavby: Novostavba a rekonstrukce
Doba výstavby: 02/2014 – 11/2014
Popis

Cílem projektu je rekonstrukce a dostavba areálu FBI v Ostravě- Výškovicích. Výstavba je součástí projektu dlouhodobě plánovaného zkvalitnění a rozšíření infrastruktury VŠB-TUO, která bude sloužit pro výukovou a navazující vědeckou a výzkumnou činnost Fakulty bezpečnostního inženýrství.

Pavilon D je součástí budov bývalé základní školy. Původně se v něm nacházely učebny.

V 1.NP budou podél jižní fasády umístěny učebny, podél severní strany laboratoře a kanceláře.

Ve 2.NP budou v obou částech umístěny kanceláře vyučujících.

V nadstavbě 3.NP budou na jižní straně vytvořeny dvě učebny, kanceláře a centrální foyer - hala, na severní straně posluchárna pro 80 posluchačů se stupňovitou podlahou, strojovna VZT, kanceláře a počítačová učebna. V pavilonu G bude provedena dispoziční úprava záchodů, v pavilonu H bude do tzv. zrcadla schodiště vestavěn osobní výtah pro zajištění bezbariérového přístupu do všech podlaží školy. Součástí tohoto pavilonu bude nové hygienické zařízení pro imobilní osoby

Nově postavený pavilon F bude součástí budov Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB - TU Ostrava (dále jen FBI VŠB-TUO). Mezi novým pavilonem F a původními budovami je umístěn samostatný schodišťový krček.

V 1.NP pavilonu F je v jižní části navržena těžká laboratoř s výbuchovým autoklávem a SBI Testem. Tato laboratoř se rozprostírá přes 2 podlaží. Na místnost těžké laboratoře navazuje místnost velínu a kompresorovny na stlačený vzduch. Velín je propojen s místností rozvaděčů. Vnitřní chodba zajišťuje propojení do ostatních pavilonů fakulty. V západní části jsou umístěny sklady a přípravny vzorků, ve východní části je navrženo provozní schodiště, úklidová místnost a hygienické zázemí.

V 2.NP je navržena šatna pro ženy s hygienickým zázemím, laboratoře a speciální učebny pro řízení krizových situací.

Ve 3.NP je navržena šatna pro muže s hygienickým zázemím, laboratoře, speciální učebny a strojovna VZT.