Přes 40 nových domů se napojí v Letohradě na novou kanalizaci

5.6.2014

Michal Talian

Slavnostním přestřižením pásky byly 5. června 2014 dokončeny práce na odkanalizování dvou částí města Letohrad – prostředních a horních Kunčic. Kanalizační soustava těchto dvou městských částí byla svedena do stávajících stok a místní čistírny odpadních vod.

V obou částech Letohradu jsme realizovali gravitační a výtlačná potrubí. V gravitačním potrubí odtéká odpadní voda přirozeně po spádu potrubí, ve výtlačném se odpadní voda shromažďuje v akumulačním prostoru a následně je po naplnění přečerpána do nejbližšího gravitačního potrubí nebo přímo do veřejné kanalizace.

Projekt s názvem „Kanalizace Letohrad – Kunčice“ byl zahájen 29. 4. 2013 a úspěšně dokončen o rok později, 24. 4. 2014. Celkové náklady celé stavby dosáhly částky cca 31,5 miliónů korun bez DPH a byly spolufinancovány z operačního programu Životního prostředí (OPŽP) a z vlastních zdrojů města Letohrad. Na nově vybudovanou kanalizaci se napojí 137 obyvatel ve 43 rodinných domech.