V Dolních Vítkovicích bude otevřena Prodloužená Ruská

V pondělí 17. listopadu v 10.00 hodin bude za účasti primátora města Ostravy Tomáše Macury slavnostně otevřena Prodloužená ulice Ruská v areálu Dolní oblasti Vítkovice. Investice statuárního města Ostravy, díky níž se Národní kulturní památka Dolní Vítkovice a Důl Hlubina vlivem snadné dopravní přístupnosti stávají přirozeným městským prostorem, je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava – Pól rozvoje a bude podpořena z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko až 85 procenty ze způsobilých nákladů akce.

Stavba Prodloužené Ruské byla zahájena 8. 10. 2012 a jejím zhotovitelem bylo Sdružení HCS Ruská s vedoucím účastníkem společností HOCHTIEF CZ. Celková délka všech nových a rekonstruovaných místních komunikací činí 1,18 kilometrů. Stavba zahrnuje Prodlouženou ulici Ruskou od bývalé vrátnice pod ul. Místeckou až k Malému světu techniky, prodlouženou větev ul. Vítkovické od sjezdu z ul. Místecké u Hlubiny k napojení na Prodlouženou Ruskou a vjezd a část vnitroareálové komunikace u nově postavené vrátnice VR1. Celková plocha zasažená realizací projektu je 4,21 ha. Jde o regenerované a revitalizované pozemky, na nichž vznikly vedle vlastních komunikací chodníky, ozelenění, štěrkové plochy.

Celkové náklady na realizaci stavby se vyšplhaly na 155,9 mil. korun bez DPH (188,7 mil. Kč s DPH). Projekt byl nákladný, byly nutné demolice a přeložky sítí, a také složitý kvůli nutnosti koordinace stavebních prací s výrobním provozem Vítkovice Gearworks, VTK Group a se stavbami v Dolní oblasti Vítkovice - Velkým světem techniky, horkovodem. V průběhu výstavby byly práce dvakrát přerušeny na 14 dní kvůli konání hudebního festivalu Colours of Ostrava. Zajímavostí je, že během stavby byly na její trase nalezeny neznámé chodby, tunely a cesty pod komunikací bez jediné evidence.

„Otevření Prodloužené Ruské je pro Ostravu významnou událostí. Občanům a návštěvníkům města otevírá nový městský veřejný prostor s památkami nevyčíslitelné historické hodnoty a unikátním centrem vědy a techniky, který slouží také jako místo konání významných kulturních a společenských akcí,“ zdůrazňuje primátor Tomáš Macura.

„Je velmi sympatické vidět, že se Dolní oblast Vítkovice opět rozvíjí a žije bohatým kulturním i občanským životem a nepostihnul ji takový smutný osud jako například chátrající kladenskou Poldovku. Jsem moc rád, že jsme k přerodu této národní kulturní památky mohli také velkou měrou přispět,“ doplnil předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ a. s. Ing. Tomáš Bílek

Projekt Prodloužené Ruské ulice vychází z urbanistické studie architekta Josefa Pleskota. Řeší dopravní a technickou infrastrukturu pro oblast Národní kulturní památky Dolní Vítkovice a umožňuje lepší dopravní i pěší přístup k objektům v této industriální lokalitě. Zpřístupňuje turistické atrakce a zároveň je odděluje od sousedních výrobních hal. Realizované řešení zohledňuje i dopravní propojení do oblasti Karoliny a napojení na výhledově budovanou okružní křižovatku Místecká x Vítkovická x Železárenská. V trase komunikace je vynechána územní rezerva pro budoucí tramvajovou trať; tato plocha je nyní zadlážděná a slouží pro parkování.

Hlavní parametry výstavby Prodloužené Ruské

Celková délka komunikací:               1,18 km

Celková zastavěná plocha:                4,21 ha

Celkové náklady:                  155,9 mil. Kč bez DPH (188,7 mil. Kč s DPH)

Investice statuárního města Ostravy je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava – Pól rozvoje a bude podpořena z fondů EU v rámci ROP Moravskoslezsko až 85 procenty ze způsobilých nákladů akce.