Interma diverzifikuje svou produkci

7.7.2003

Admin

Společnost v r. 2002 pokračovala v rozpracovaných projektech ( stavby v realizaci ) i v přípravě nových projektů, z nichž řada byla zahájena již v roce 2002 ( viz připojený přehled staveb v realizaci). Jedná se o rekordních 8 nově zahájených staveb s celkovým finančním objemem 638,8 mil. Kč, z čehož téměř 83 % ( 528,8 mil. Kč ) činí objem nově zahájených bytových staveb, přičemž další stavby jsou připravovány k zahájení v r. 2003. 

Zájmem společnosti zůstává – vzhledem k očekávaným změnám v systému státní podpory bydlení i z dalších důvodů – snaha o diverzifikaci stavební produkce tak, aby ve výrobním programu firmy byly „ na úkor “ bytových staveb více zastoupeny ostatní stavby ( 17- ti % podíl těchto zakázek na celkovém ročním objemu stavební výroby se zdá být nízkým ). Celkový objem stavebních prací realizovaných v r. 2002 činil 576 mil. Kč, do užívání bylo předáno celkem 288 nových bytů v bytových domech a v rodinných domcích a dalších 44 malometrážních bytů v domech s pečovatelskou službou. Za dobu svého působení na stavebním trhu předala INTERMA a.s. do užívání celkem již na 1 740 bytů a dalších ca 460 měla k 31.12.2002 rozestavěných. Pro vytvoření kvalitnějšího systému řízení stavební výroby i pro vylepšení image firmy ( a získání lepších výchozích pozic ve stále sílící konkurenci stavebního trhu ) rozhodlo vedení a.s v průběhu r.2002 o úpravě stávajícího systému řízení firmy, resp. zavedení systému řízení jakosti podle evropských norem a v závěru roku 2002 společnost požádala o certifikaci tohoto systému podle ČSN EN ISO 9001 : 2001.