HOCHTIEF VSB dokončil stavbu Odkanalizování a čištění odpadních vod pro obce Hovorany, Šardice, Svatobořice – Mistřín

26.10.2004

Admin

Dne 26. října 2004 se v obci Mistřín na jižní Moravě uskutečnilo slavnostní předání výše uvedené stavby, na kterém se sešli zástupci všech zúčastněných stran. Investorem je Dobrovolný svazek obcí ČOV Mistřín, generálním projektantem je firma DUIS s.r.o. Brno. Generálním dodavatelem byla na základě mezinárodního výběrového řízení, dle pravidel EU pro programy Phare, vybrána akciová společnost HOCHTIEF VSB, jejíž divize 1 zajistila výstavbu. Stavba byla zahájena v listopadu roku 2002 a ukončena letos v červenci. Celkové náklady projektu činí cca 160 mil. Kč. 
Projekt CBC CZ 0014.02.01 Odkanalizování a čištění odpadních vod Hovorany, Šardice, Svatobořice – Mistřín je spolufinancován částkou 1,100 MEUR z prostředků Evropské Unie v rámci programu „ Přeshraniční spolupráce Phare“. Smyslem programu PHARE, který dobíhá ještě po vstupu ČR do EU, je pomoc České republice v rychlé adaptaci na členství v Evropské Unii. 
Koncepce společného řešení a odvádění znečištěných odpadních vod ze tří obcí na jednu společnou čistírnu odpadních vod ( ČOV ) byla přijata po mnoha jednáních a předložení několika technicko-ekonomických variant již v roce 1995. Návrh řešení stavby a technologie čištění odpadních vod odpovídá současnému technickému rozvoji a je řešen tak, aby byl po stavební i provozní stránce co nejhospodárnější, ale dosáhl při tom co největšího ekologického efektu. 
Vlastní koncepce technického řešení stavby vycházela z vybudovaných nesoustavných, jednotných, větevných stokových sítí v jednotlivých obcích. Nově navržené stoky doplňují, podchycují a navazují na stávající kanalizační sítě tak, aby mohly být odpadní vody soustředěny do čerpacích stanic ( bylo jich vybudováno 11 ks ) a odtud přečerpávány až na ČOV. Kromě dalších objektů na stokových sítích jsou realizovány i průtočné dešťové zdrže 
( 4 ks ), které zachytí první výplach kanalizací za deště. Celkem bylo vybudováno 6 117 m gravitačních kanalizačních stok a 9 233 m kanalizačních výtlaků tj. celkem 15 350 m potrubí. 
Čistírna odpadních vod ( pro 8 311 připojených ekvivalentních obyvatel ) je navržena mechanicko – biologická s nízko-zatěžovaným aktivačním systémem. Odstraňuje dusík procesem biologické nitrifikace a denitrifikace a fosfor pomocí chemického simultánního srážení. Stabilizace kalu je prováděna aerobně. Kalová koncovka je řešena mechanickým odvodňováním na síto-pásovém lisu. Recipientem, kam odtékají vyčištěné vody je řeka Kyjovka. 
Realizace projektu bezesporu významně přispěje ke zlepšení životního prostředí v jihomoravském regionu.