HOCHTIEF

České Budějovice, Obchodní centrum Globus

Plnosortimentní velkoprodejna s prodejními plochami potravin a hobby marketu, doplněná speciálními prodejnami, restaurací, občerstvením a dalšími službami.

Informace:

Lokalita: České Budějovice
Investor: Praha West Investment k.s. Praha - Zličín
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Obchodní centrum
Doba výstavby: 08/2002 - 04/2003
Hlavní ukazatele Prodejní plocha: 13 611 m2
Parkovací místa: 1 166 parkovacích míst
Popis V objektu jsou řešeny dvoupodlažními vestavky provozní prostory přípraven a skladů ve 2. nadzemním podlaží kanceláře a zázemí pro pracovníky obchodního centra.Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým skeletem - sloupy, stěnami, vazníky, vestavky zastropenými filigrány a v hlavní prodejní ploše železobetonovými vazníky. Plechová zateplená střešní konstrukce na betonových vaznicích je prosvětlena šedovými světlíky. Objekt je provozně rozdělen na velkoplošnou prodejní plochu, nájemní obchodní provozy, provozní a skladové zázemí pro prodejnu, sekci občerstvení pro veřejnost, kanceláře a zázemí pro personál obchodního centra. Technická zařízení jsou umístěna jednak v 1.nadzemním podlaží (kotelna), nebo samostatně mimo vlastní objekt obchodního centra v jeho bezprostřední blízkosti (trafostanice, čistírna odpadních vod, odlučovač ropných látek, retenční nádrž, sprinklerová nádrž). Strojovna chlazení je umístěna na střeše objektu. Objekt je vybaven vykládacími rampami a zdvihacími plošinami pro plynulé zásobování. Fasáda je hliníková, zčásti prosklená, okenní a vchodové prvky jsou hliníkové. Prosklené fasády restaurace mají stínící žaluzie.
Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500