HOCHTIEF

Praha, Kolektor Hlávkův most

Lokalita:

Praha

Investor:

Hlavní město Praha, OMI

Realizace:

HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby  + Subterra a.s.

Typ stavby:

Dopravní infrastruktura

Doba výstavby:

09/2016 – 06/2018

Popis:

 

Stavba řeší výstavbu kolektoru II. kategorie, která je předstihovou investicí pro akci „Rekonstrukce Hlávkova mostu“, jejímž investorem je TSK hl. m. Prahy. Umožní definitivní vymístění - přeložky všech inženýrských sítí vedených v tělese Hlávkova mostu, nutné pro zahájení vlastní rekonstrukce mostu, do nového umístění v kolektoru.

Kolektor je prováděn ražením NRTM v hloubce cca 28 – 37 m, převážně ve složitých a značně proměnlivých geotechnických podmínkách, se zvýšeným přítokem podzemní vody do díla a za použití trhacích prací.  Při ražbě kolektoru je prováděn komplexní geotechnický monitoring, jak v podzemí, tak i na povrchu - v celé zóně ovlivnění podzemním dílem.

Hlavní trasa kolektoru o délce cca 400 m je situačně vedena souběžně s Hlávkovým mostem, mezi dvěma stávajícími kolektory RNLS a SPHM a ostrovem Štvanicí, kde jsou umístěny těžní šachty. Vzhledem k dispozičnímu uspořádání sítí je navržena min. užitná šířka základního profilu hlavní kolektorové trasy 3 x 4,6 m. Na trase jsou umístěny 4 kolektorové šachty (J101 – J104) a jedna technická komora. Technický návrh ražby kolektoru je řešen s využitím „živého modelu“ geo monitoringu, který vychází z principu observační metody.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i nezbytná ochrana a přeložky inženýrských sítí, strojovna VZT a vzduchotechnický kanál, nadzemní objekty VZT, vystrojení kolektoru ocelovými konstrukcemi, stavební a provozní soubory zajišťující provoz kolektoru, šplhavý výtah v šachtě J 102 a obnova všech narušených povrchů vozovek a chodníků.