HOCHTIEF

Praha, Hromadné garáže Barrandov

Moderní hromadné garáže vznikly jako náhrada pozemních parkovacích kapacit, které byly zrušeny, protože stály v cestě budované tramvajové trase.

Informace:

Lokalita: Praha, Barrandov
Investor: Subterra, a. s.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 8
Typ stavby: hromadné garáže
Doba výstavby: 09/2001 - 04/2002
Hlavní ukazatele hromadné garáže pro 370 osobních automobilů,
Zastavěná plocha garáží celkem je 1,9 tis.m2, obestavěný prostor 31 tis.m3, spotřebovalo se 4,7 tis.m3 betonu, 500 tun výztuže a přes 22 tis.m2 bednění.
Popis Řešení hromadných garáží se muselo přizpůsobit tvaru poměrně úzkého pozemku, sousedství budoucí stanice tramvaje, poloze inženýrských sítí a v neposlední řadě i proporcím objektů navazující bytové zástavby. Proto byla nová parkovací kapacita rozdělena do dvou samostatných objektů, které se tvarově poněkud liší, ale mají prakticky shodné konstrukční řešení a stejný architektonický rukopis.

Obě stavby jsou založeny na vrtaných pilotách, které nesou základovou desku. Celá spodní stavba včetně výtahových šachet je do úrovně první-ho nadzemního podlaží vystavěna z vodostavebního betonu s těsněním pracovních spár. Tedy naší osvědčenou technologií bez vnějších hydroizo-lací. Oba garážovací objekty mají shodně pět nadzemních podlaží a po-jížděnou střechu. Konstrukčně to jsou monolitické železobetonové skelety kombinované s železobetonovými nosnými stěnami a sloupy. V místech, kde není obvodový plášť tvořen nosnou železobetonovou konstrukcí, jsou do fasády vsazeny ocelové rámy s drátosklem a mřížemi.

Jednotlivá podlaží jsou rozdělená vždy na dvě části, výškově posunuté o polovinu své konstrukční výšky a spojené rampami. Pro pěší provoz jsou v každém objektu dva osobní výtahy a dvě schodiště. Svislé prostory pro schodiště opticky vystupují z hmoty objektů a tvoří jejich významný architektonický prvek.

Značná část betonářských prací probíhala v zimním období. Vedení stav-by ale bylo na betonáže za nízkých teplot dobře připraveno. Mělo zpra-covaný podrobný plán zimních opatření, diferencovaně pro čtyři různá pásma aktuálních nízkých teplot. Byly použity receptury vhodné pro nízké teploty, byla kontrolována teplota dodávané betonové směsi a přede-vším byl beton důsledně chráněn polystyrénovými rohožemi a geotextilie-mi. Výsledkem byla nejen plynulá výstavba a všeobecně dobrá kvalita betonových konstrukcí, ale i kvalitní povrchy stavby, které v převážné míře vyhovují obecným požadavkům na pohledový beton.

Hromadné garáže jsou celkově řešeny jako moderní provoz se stálou obsluhou. Vjezd a výjezd je vybaven závorami, identifikačním systémem a informační cedulí o obsazenosti garáží. Celý prostor je navíc sledován několika desítkami kamer. Garáže nejsou vytápěny, ale pro zajištění bez-pečného provozu mají komunikační rampy zabudované elektrické vytá-pění, které uvádějí do činnosti čidla jakmile klesne teplota povrchu ramp pod nebezpečnou hranici. Podobně je automaticky kontrolována kon-centrace výfukových plynů v ovzduší a v případě potřeby se automaticky zapíná větrání. Z dalších zajímavostí můžeme jmenovat automatické roz-svěcení a zhasínání vnitřního osvětlení, elektricky ohřívané střešní vpustě, kvalitní sociální zázemí aj.

Garáže postavil kolektiv stavbyvedoucího Martina Beneše za necelých 9 měsíců. Přestože jsou v provozu teprve málo přes půl roku, je zřejmé, že úroveň jejich prací i subdodávek vytvořily kvalitní dílo, které je dobrou vizit-kou firmy. Celkově příznivý dojem podtrhují i sadové úpravy a zpevněné plochy v bezprostředním okolí obou staveb, které navíc přispívají k urbanistické integraci garáží do stávající zástavby.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500