HOCHTIEF

BEZPEČNOST V OBLASTI IT

Bezpečnostní principy v oblasti informačních technologií u HOCHTIEF CZ vycházejí z následujících dokumentů a právních předpisů.

 • zákon na ochranu osobních údajů č.101/2000 sb. v platném znění
 • ČSN ISO/IEC 17799 Informační technologie - Soubor postupů pro řízení informační bezpečnosti
 • ČSN ISO/IEC TR 13335 Informační technologie - Směrnice pro řízení bezpečnosti IT
 • standardy HOCHTIEF pro práci v oblasti informačních technologií

Cílem jednotlivých opatření realizovaných v rámci bezpečnostní strategie HOCHTIEF CZ je především:

 • zabezpečení správného a bezpečného provozu systému
 • minimalizace rizika selhání systému
 • zajištění integrity systému a informací
 • zajištění maximální dostupnosti systému
 • zabránění poškození aktiv a narušení činnosti společnosti
 • zabránění ztrátě, modifikaci a zneužití informací
 • ochrana důvěrných a tajných informací
 • ochrana obchodního tajemství

Hlavní bezpečnostní principy používané u HOCHTIEF CZ a sloužící k dosažení výše popsaných cílů jsou:

 • zajištění fyzické bezpečnosti jednotlivých částí systému
 • zabezpečení ochrany systému před havarijními stavy
 • zajištění havarijních opatření včetně smluvního zabezpečení oprav kritických prvků systému
 • zálohování a archivace dat
 • jednoznačná identifikace každého uživatele systému účtem a heslem
 • přístup do Internetu pro uživatele WAN pouze přes jedno místo chráněné Firewallem
 • používání průběžně aktualizovaného antivirového software na všech serverech i počítačích
 • antivirová kontrola elektronické pošty
 • řízení přístupu uživatelů k datům pomocí přístupových oprávnění
 • dvouúrovňové zabezpečení kritických dat a elektronické pošty - šifrování